REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASTELIER.PL

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.pastelier.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość, proces rejestracji konta w sklepie internetowym, a także prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego.

§ 1 postanowienia wstępne

Właścicielem Sklepu Internetowego www.pastelier.pl jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PASTELIER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w Elizówka 46F, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.

§ 2 definicje

 1. Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28).
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży. 
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 10. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 11. Sklep internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www.pasterier.pl.
 12. Sprzedawca – sprzedawcą jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PASTELIER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w Elizówka 46F, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 rejestracja

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej z jednoczesnym dostępem  do Internetu.
 2. W celu zakupu Produktu lub Produktów w Sklepie Internetowym Klient może założyć konto. Założenie konta jest dobrowolne, nieobowiązkowe i bezpłatne. 
 3. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie Formularza rejestracji z podaniem danych personalnych i adresowych Klienta (w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy), zaakceptowanie Regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności).
 4. W wyniku rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Produktów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie, w tym sprawdzania historii zakupów.
 5. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanego przez Klienta przy dokonaniu rejestracji. Zaleca się nieprzekazywanie osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 6. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: info@pastelier.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed usunięciem Konta. 

§ 4 warunki zawierania umowy

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 2. Zamówienia Produktów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Produkty, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty.
 3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktu wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.
 4. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
 5. W Sklepie przy każdym Produkcie zamieszczone są niezbędne informacje oraz cena. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktów, a także kosztów pobieranych przez operatorów płatności w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty.
 6. Przy wyborze płatności: BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” (lub równoważną) widoczną na Koncie po zalogowaniu w dziale „Moje zamówienia”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta. Klient który nie dokonał Rejestracji i nie jest zalogowany na Konto może zamówić Produkty wyłącznie korzystając z opcji „zapłać teraz” (lub równoważnej).
 7. W przypadku ograniczonej dostępności Produkcji, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku Produktów lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Produktu lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane, zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej przez niego ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta. 
 8. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 5 warunki i formy płatności

 1. Podczas składania zamówienia Klient, który dokonał Rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
  1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. płatność BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Klient, który nie dokonał Rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski i może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – płatność: BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, a zamówienie anulowane.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

§ 6 warunki realizacji zamówienia i dostawy 

 1. Zamówienia złożone na Produkty, realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia. W przypadku zamówień na Produkty płatne przed terminem dostawy (z góry) Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty. 
 2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są każdorazowo przy składaniu zamówienia. 
 4. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktu, jednak w każdym przypadku termin wydania przed Sprzedawcę Produktu do doręczenia podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe nie przekracza 7 dni roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia (płatność przy odbiorze) lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. 
 5. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Produktu obejmującego okres od chwili przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot. 
 6. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Produktem. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe zalecane jest sporządzenie w obecności kuriera/dostawcy protokołu uszkodzenia przesyłki oraz poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 7 reklamacja produktu

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny,  (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 4. Reklamacje można składać w dowolny sposób, na przykład poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.pastelier.pl, pocztą elektroniczną na adres info@pastelier.pl lub kurierem/pocztą polską na adres: PASTELIER Elizówka 46F, 21-003 Elizówka z dopiskiem „REKLAMACJA”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca zaleca aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, nr telefonu, formę rekompensaty, nr zamówienia, podanie informacji jaki towar jest reklamowany i z jakiego powodu. 
 7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 8. Sprzedawca w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, chyba że ze zgłoszenia reklamacyjnego wyraźnie wynika inny sposób poinformowania Klienta. 
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapis ten ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 11. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823). 

§ 8 odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa przed upływem tego terminu, na przykład drogą mailową. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i odesłać kompletny, na adres sklepu: PASTELIER Elizówka 46F, 21-003 Elizówka z dopiskiem „ZWROT”. 
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwracany Produkt. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta – przy płatności za pobraniem, natomiast przy płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym – na konto za pośrednictwem, którego dokonano płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
 7. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Produktu. 
 9. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 10. Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest do pobrania na stronie www.pastelier.pl
 11.  Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (konfiguracja indywidualna i personalizacja),
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

§ 9 postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§ 10 newsletter

 1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Pastelier i obowiązujących promocjach („Newsletter”) poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej.
 2. W celu zamówienia usługi Newsletter Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację Regulaminu.
 3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).
 4. Podając adres e-mail Klient zgadza się na:
  1. przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Pastelier (cele marketingowe);
  2. otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. 
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera. 

§ 11 przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych pozwala na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). 
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres ADO. 
 5. W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Pastelier przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§ 12 postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na
  1. zmiany stanu prawnego, 
  2. zmiany organizacyjne sklepu internetowego, 
  3. zmiany techniczne, związane z funkcjonowanie Sklepu internetowego. 
 3. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego www.pastelier.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz przez utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej kolejnych 3 dni kalendarzowych.
 4. Użytkownik, który posiada Konto zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej stosownej informacji. 
 5. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.pastelier.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
 8. Regulamin obowiązuje od 01.04.2021 r.  
 • Brak produktów w koszyku