REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASTELIER.PL

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.pastelier.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość, proces rejestracji konta w sklepie internetowym, a także prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego.

§ 1 postanowienia wstępne

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.pastelier.pl jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Czerwonka Pastelier, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów: 

 1. pod adresem ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, 
 2. poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@pastelier.pl, 
 3. telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych 668668818(koszt według taryfy operatora), 
 4. poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego. 

§ 2 definicje

 1. Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28).
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. Konto – spersonalizowany panel administracyjny klienta, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 7. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu świadczona przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Produkt/Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży. 
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu lub nabywająca towary w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 12. Sklep Internetowy lub sklep – serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod domeną www.pasterier.pl.
 13. Sprzedawca – Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Czerwonka Pastelier, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze sprzedawcą.

§ 3 rejestracja

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej z jednoczesnym dostępem  do Internetu.
 2. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. W celu zakupu towaru w sklepie internetowym klient może założyć konto. Założenie konta jest dobrowolne, nieobowiązkowe i bezpłatne. 
 4. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji z podaniem danych personalnych i adresowych klienta (w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy lub danych do faktury), zaakceptowanie regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności).
 5. W wyniku rejestracji klienta zostanie utworzone konto za pośrednictwem, którego klient może dokonywać zakupu towaru oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w sklepie, w tym sprawdzania historii zakupów, zapamiętanie adresów wysyłek czy możliwości otrzymywania aktualnych informacji o towarach ze sklepu.
 6. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanego przez Klienta przy dokonaniu rejestracji. Zaleca się nieprzekazywanie osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 7. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: info@pastelier.pl. Po otrzymaniu wiadomości konto niezwłocznie zostanie usunięte, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez użytkownika przed usunięciem Konta. 

§ 4 warunki zawierania umowy

 1. Informacje o towarze prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 2. Składanie zamówień przez klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. 
 3. Zamówienia towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez klienta sposobu zapłaty.
 4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towaru wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez klienta w podsumowaniu zamówienia.
 5. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
 6. W sklepie przy każdym towarze zamieszczone są niezbędne informacje (m. in. o właściwościach towaru, materiale z którego jest wykonany, rozmiarach) oraz cena. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący w dniu zakupu podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez klienta sposobu dostarczenia towaru, a także kosztów pobieranych przez operatorów płatności w związku z wybranym przez klienta sposobem zapłaty.
 7. Przy wyborze płatności: BLIK, karta płatnicza, payPo, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” (lub równoważną) widoczną na koncie po zalogowaniu w dziale „Moje zamówienia”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail klienta. Klient który nie dokonał rejestracji i nie jest zalogowany na konto może zamówić towary wyłącznie korzystając z opcji „zapłać teraz” (lub równoważnej).
 8. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku ograniczonej dostępności towaru, sprzedawca poinformuje klienta o braku towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres e-mail. W takim przypadku klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego towaru lub braku woli po stronie klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane, zaś klient otrzyma zwrot uiszczonej przez niego płatności w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez klienta. 
 9. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 5 warunki i formy płatności

 1. Podczas składania zamówienia klient, który dokonał rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
  1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. płatność BLIK, kartą płatniczą, payPo, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Klient, który nie dokonał rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski i może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – płatność: BLIK, karta płatnicza, payPo, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, a zamówienie anulowane.
 4. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. Odmowa odbioru towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży.

§ 6 warunki realizacji zamówienia i dostawy 

 1. Zamówienia złożone na towar, realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia. W przypadku zamówień na towary płatne przed terminem dostawy (z góry) sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty. 
 2. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść klient, wskazane są każdorazowo przy składaniu zamówienia. 
 4. Od wybranego przez klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy towaru, jednak w każdym przypadku termin wydania przed sprzedawcę towaru do doręczenia podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe nie przekracza 10 dni roboczych od daty wysłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia (płatność przy odbiorze) lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 
 5. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia towaru obejmującego okres od chwili przekazania przez sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot. 
 6. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z towarem. W przypadku towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe zalecane jest sporządzenie w obecności kuriera/dostawcy protokołu uszkodzenia przesyłki oraz poinformowanie sprzedawcy o zaistniałym fakcie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 7 reklamacja przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi towar zgody z umową. Towar jest zgodny z umową jeśli w szczególności pozostają zgodne z nią elementy:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, 
  2. przydatność do określonego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a Sprzedawca to zaakceptował. 

Ponadto, towar jest zgodny z umową, gdy:

  1. nadaje się co celu, do którego zazwyczaj nadają się produkty tego typu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, normy techniczne lub dobre praktyki, 
  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu i nasze publiczne zapewnienia, w szczególności w reklamie lub na etykiecie
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności towaru z umową, określa rozdział 5a Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgo trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz 1360 i 2337).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. c lub d , jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 1 lit. c lub d, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
  2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
  4. Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Reklamowany produkt należy, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą, przesłać na adres ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Wraz z reklamowanym towarem prosimy o przesłanie
 5. Sprzedawca zaleca aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, nr telefonu, żądanie Konsumenta, nr zamówienia, podanie informacji jaki towar jest reklamowany i z jakiego powodu.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, 
  2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru, 
  5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 
  6. obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową
 7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 
 8. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 9. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji i uwzględnienia żądania konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, chyba że ze zgłoszenia reklamacyjnego wyraźnie wynika inny sposób poinformowania klienta. 
 11. Towary sprzedawane w sklepie są objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową. 
 12. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapis ten ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 13. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823). 

§ 8 odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa przed upływem tego terminu, na przykład drogą mailową. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i odesłać kompletny, na adres sklepu: Piotr Czerwonka Pastelier ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka z dopiskiem „ZWROT”. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniego towaru. 
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane:
  1. pocztą na adres: Piotr Czerwonka Pastelier, Elizówka 46F, 21-003 Niemce, 
  2. pocztą elektroniczną na adres: info@pastelier.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, prześlemy potwierdzenie otrzymania przedmiotowej informacji na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 
 5. Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest do pobrania na stronie www.pastelier.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odpowiedzialność konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia towaru do sprzedaży jako towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego, w tym koszty badania towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez konsumenta z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. § 1 postanowienia wstępne

  Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.pastelier.pljest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Czerwonka Pastelier, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.

  Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów: 

  1. pod adresem ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, 
  2. poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@pastelier.pl, 
  3. telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych 668668818(koszt według taryfy operatora), 
  4. poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego. 

  § 2 definicje

  1. Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28).
  2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  3. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie.
  4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
  5. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
  6. Konto – spersonalizowany panel administracyjny klienta, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
  7. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu świadczona przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  8. Produkt/Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży. 
  9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
  10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu lub nabywająca towary w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
  11. Regulamin – niniejszy regulamin. 
  12. Sklep Internetowy lub sklep – serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod domeną www.pasterier.pl.
  13. Sprzedawca – Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Czerwonka Pastelier, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w ul Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.
  14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  16. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze sprzedawcą.

  § 3 rejestracja

  1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej z jednoczesnym dostępem  do Internetu.
  2. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
  3. W celu zakupu towaru w sklepie internetowym klient może założyć konto. Założenie konta jest dobrowolne, nieobowiązkowe i bezpłatne. 
  4. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji z podaniem danych personalnych i adresowych klienta (w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy lub danych do faktury), zaakceptowanie regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności).
  5. W wyniku rejestracji klienta zostanie utworzone konto za pośrednictwem, którego klient może dokonywać zakupu towaru oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w sklepie, w tym sprawdzania historii zakupów, zapamiętanie adresów wysyłek czy możliwości otrzymywania aktualnych informacji o towarach ze sklepu.
  6. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanego przez Klienta przy dokonaniu rejestracji. Zaleca się nieprzekazywanie osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
  7. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: info@pastelier.pl. Po otrzymaniu wiadomości konto niezwłocznie zostanie usunięte, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez użytkownika przed usunięciem Konta. 

  § 4 warunki zawierania umowy

  1. Informacje o towarze prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
  2. Składanie zamówień przez klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. 
  3. Zamówienia towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez klienta sposobu zapłaty.
  4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towaru wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez klienta w podsumowaniu zamówienia.
  5. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
  6. W sklepie przy każdym towarze zamieszczone są niezbędne informacje (m. in. o właściwościach towaru, materiale z którego jest wykonany, rozmiarach) oraz cena. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący w dniu zakupu podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez klienta sposobu dostarczenia towaru, a także kosztów pobieranych przez operatorów płatności w związku z wybranym przez klienta sposobem zapłaty.
  7. Przy wyborze płatności: BLIK, karta płatnicza, payPo, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” (lub równoważną) widoczną na koncie po zalogowaniu w dziale „Moje zamówienia”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail klienta. Klient który nie dokonał rejestracji i nie jest zalogowany na konto może zamówić towary wyłącznie korzystając z opcji „zapłać teraz” (lub równoważnej).
  8. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku ograniczonej dostępności towaru, sprzedawca poinformuje klienta o braku towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres e-mail. W takim przypadku klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego towaru lub braku woli po stronie klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane, zaś klient otrzyma zwrot uiszczonej przez niego płatności w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez klienta. 
  9. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

  § 5 warunki i formy płatności

  1. Podczas składania zamówienia klient, który dokonał rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
   1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. płatność BLIK, kartą płatniczą, payPo, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  1. Klient, który nie dokonał rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski i może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – płatność: BLIK, karta płatnicza, payPo, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
  2. W przypadku wyboru przez klienta płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, a zamówienie anulowane.
  3. W przypadku wyboru przez klienta płatności gotówką za pobraniem klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. Odmowa odbioru towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży.

  § 6 warunki realizacji zamówienia i dostawy 

  1. Zamówienia złożone na towar, realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia. W przypadku zamówień na towary płatne przed terminem dostawy (z góry) sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty. 
  2. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
  3. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść klient, wskazane są każdorazowo przy składaniu zamówienia. 
  4. Od wybranego przez klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy towaru, jednak w każdym przypadku termin wydania przed sprzedawcę towaru do doręczenia podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe nie przekracza 7 dni roboczych od daty wysłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia (płatność przy odbiorze) lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 
  5. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia towaru obejmującego okres od chwili przekazania przez sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot. 
  6. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z towarem. W przypadku towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe zalecane jest sporządzenie w obecności kuriera/dostawcy protokołu uszkodzenia przesyłki oraz poinformowanie sprzedawcy o zaistniałym fakcie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

  § 7 reklamacja przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi towar zgody z umową. Towar jest zgodny z umową jeśli w szczególności pozostają zgodne z nią elementy:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, 
   2. przydatność do określonego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a Sprzedawca to zaakceptował. 

  Ponadto, towar jest zgodny z umową, gdy:

   1. nadaje się co celu, do którego zazwyczaj nadają się produkty tego typu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, normy techniczne lub dobre praktyki, 
   2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu i nasze publiczne zapewnienia, w szczególności w reklamie lub na etykiecie
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności towaru z umową, określa rozdział 5a Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgo trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz 1360 i 2337).
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. c lub d , jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 1 lit. c lub d, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
  4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
   1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
   2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
   3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
   4. Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Reklamowany produkt należy, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą, przesłać na adres ul Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Wraz z reklamowanym towarem prosimy o przesłanie
  1. Sprzedawca zaleca aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, nr telefonu, żądanie Konsumenta, nr zamówienia, podanie informacji jaki towar jest reklamowany i z jakiego powodu.
  2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, 
   2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
   3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru, 
   5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 
   6. obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową
  1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 
  2. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
  3. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji i uwzględnienia żądania konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, chyba że ze zgłoszenia reklamacyjnego wyraźnie wynika inny sposób poinformowania klienta. 
  5. Towary sprzedawane w sklepie są objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o braku zgodności towaru z umową. 
  6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapis ten ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
  7. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823). 

  § 8 odstąpienie od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa przed upływem tego terminu, na przykład drogą mailową. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i odesłać kompletny, na adres sklepu: Piotr Czerwonka Pastelier Elizówka 46F, 21-003 Niemce z dopiskiem „ZWROT”. 
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. 
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniego towaru. 
  4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane:
   1. pocztą na adres: Piotr Czerwonka Pastelier, ul Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, 
   2. pocztą elektroniczną na adres: info@pastelier.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, prześlemy potwierdzenie otrzymania przedmiotowej informacji na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną). 
  1. Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest do pobrania na stronie www.pastelier.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
  3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odpowiedzialność konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia towaru do sprzedaży jako towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego, w tym koszty badania towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez konsumenta z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwracany towar, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
  7. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi konsument.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  9. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  10.  1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta, 
   14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

  14.2. Konsument, przedsiębiorca, jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta gwarantuje, że jest upoważniony do korzystania z tekstów, znaków i innych elementów, które składają się na personalizację towaru. Pomimo, że zastrzegamy sobie prawo do odmowy personalizowania towaru lub anulowania zamówień na personalizowane towary z powodu niespełnienia niniejszych warunków, konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa teksów, znaków i innych elementów dostarczanych na potrzeby zamawianej personalizacji. Możemy odmówić personalizowania towaru lub anulować zamówienia na personalizowane towary, jeśli personalizacja towaru obejmuje, zawiera lub składa się z niewłaściwych treści, własności należących do stron trzecich lub innych nielegalnych materiałów.

  14.3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie zobowiązuje się do weryfikacji tekstów, znaków ani innych elementów zawartych w personalizowanych towarach. Sprzedawca nie gwarantuje zgodności z prawem wspomnianych tekstów, znaków ani innych elementów zawartych w personalizowanych towarach, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody konsumenta, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub stron trzecich (niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne, podmioty publiczne lub prywatne) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia tekstów, znaków lub innych elementów dostarczonych przez klienta na potrzeby personalizacji towaru w ramach usługi

  § 9 postanowienia dotyczące przedsiębiorców

  1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
  2. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z umową, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
  4. W wypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  § 10 newsletter

  1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o towarach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Pastelier i obowiązujących promocjach („Newsletter”) poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej.
  2. W celu zamówienia usługi Newsletter klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację regulaminu.
  3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).
  4. Podając adres e-mail klient zgadza się na:
   1. przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o Towarach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Pastelier (cele marketingowe);
   2. otrzymywanie od sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. 
  1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera. 

  § 11 przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
  2. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 
  3. Przetwarzanie danych osobowych pozwala na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). 
  4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres ADO. 
  5. W celu utrzymania konta użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Pastelier przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

  § 12 postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na
   1. zmiany stanu prawnego, 
   2. zmiany organizacyjne sklepu internetowego, 
   3. zmiany techniczne, związane z funkcjonowanie sklepu internetowego. 
  1. Każdy użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian regulaminu poprzez umieszczenie na stronie sklepu internetowego www.pastelier.pl informacji o zmianie regulaminu oraz przez utrzymanie tej informacji na stronie internetowej sklepu przez okres co najmniej kolejnych 3 dni kalendarzowych.
  2. Użytkownik, który posiada konto zostanie powiadomiony o zmianie regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej stosownej informacji. 
  3. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Aktualny regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.pastelier.pl oraz na każde żądanie klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa o Prawach Konsumenta, Kodeks cywilny i odpowiednie ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
  6. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r. 
 11. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi konsument.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 13. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 14.  1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta, 
  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

14.2. Konsument, przedsiębiorca, jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta gwarantuje, że jest upoważniony do korzystania z tekstów, znaków i innych elementów, które składają się na personalizację towaru. Pomimo, że zastrzegamy sobie prawo do odmowy personalizowania towaru lub anulowania zamówień na personalizowane towary z powodu niespełnienia niniejszych warunków, konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa teksów, znaków i innych elementów dostarczanych na potrzeby zamawianej personalizacji. Możemy odmówić personalizowania towaru lub anulować zamówienia na personalizowane towary, jeśli personalizacja towaru obejmuje, zawiera lub składa się z niewłaściwych treści, własności należących do stron trzecich lub innych nielegalnych materiałów.

14.3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie zobowiązuje się do weryfikacji tekstów, znaków ani innych elementów zawartych w personalizowanych towarach. Sprzedawca nie gwarantuje zgodności z prawem wspomnianych tekstów, znaków ani innych elementów zawartych w personalizowanych towarach, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody konsumenta, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub stron trzecich (niezależnie od tego, czy są to osoby fizyczne, podmioty publiczne lub prywatne) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia tekstów, znaków lub innych elementów dostarczonych przez klienta na potrzeby personalizacji towaru w ramach usługi

§ 9 postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z umową, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 4. W wypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§ 10 newsletter

 1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o towarach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Pastelier i obowiązujących promocjach („Newsletter”) poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej.
 2. W celu zamówienia usługi Newsletter klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację regulaminu.
 3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).
 4. Podając adres e-mail klient zgadza się na:
  1. przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o Towarach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki Pastelier (cele marketingowe);
  2. otrzymywanie od sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. 
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera. 

§ 11 przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych pozwala na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). 
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres ADO. 
 5. W celu utrzymania konta użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Pastelier przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§ 12 postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na
  1. zmiany stanu prawnego, 
  2. zmiany organizacyjne sklepu internetowego, 
  3. zmiany techniczne, związane z funkcjonowanie sklepu internetowego. 
 3. Każdy użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian regulaminu poprzez umieszczenie na stronie sklepu internetowego www.pastelier.pl informacji o zmianie regulaminu oraz przez utrzymanie tej informacji na stronie internetowej sklepu przez okres co najmniej kolejnych 3 dni kalendarzowych.
 4. Użytkownik, który posiada konto zostanie powiadomiony o zmianie regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej stosownej informacji. 
 5. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Aktualny regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.pastelier.pl oraz na każde żądanie klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa o Prawach Konsumenta, Kodeks cywilny i odpowiednie ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
 8. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r. 
 • Brak produktów w koszyku