REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASTELIER.PL

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.pastelier.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość, a także prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego.

§ 1 postanowienia wstępne

Właścicielem Sklepu Internetowego www.pastelier.pl jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670.

§ 2 definicje

Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) tj. z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej

Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www.pasterier.pl.

Sprzedawca – sprzedawcą jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 rejestracja

Wymogiem technicznym do korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

W celu zakupu Produktu lub Produktów w Sklepie Internetowym Klient może założyć konto. Założenie konta jest dobrowolne, nieobowiązkowe i bezpłatne.

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie Formularzu rejestracji z podaniem danych personalnych Klienta, zaakceptowanie Regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

W wyniku rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Produktów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie, w tym sprawdzanie historii zakupów, udział w konkursach czy otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach.

Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanego przez Klienta przy dokonaniu rejestracji. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: [email protected] Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

§ 4 warunki zawierania umowy

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. W obu tych przypadkach niezbędne jest wypełnienie Formularza zamówienia.

Zamówienia Produktów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Produkty, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia.

Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).

W Sklepie przy każdym Produkcie zamieszczone są niezbędne informacje oraz cena. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktów, a także kosztów pobieranych przez operatorów płatności w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty.

Przy wyborze płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” (lub równoważną) widoczną na Koncie po zalogowaniu w dziale „Moje zamówienia”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta. Klient który nie dokonał Rejestracji i nie jest zalogowany na Konto może zamówić Produkty wyłącznie korzystając z opcji „zapłać teraz” (lub równoważnej).

W przypadku ograniczonej dostępności Produkcji, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku Produktów lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Produktu lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 5 warunki i formy płatności

Podczas składania zamówienia Klient, który dokonał Rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

płatność BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Klient, który nie dokonał Rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski i może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – płatność BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

§ 6 warunki realizacji zamówienia i dostawy

Zamówienia złożone na Produkty, realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia. W przypadku zamówień na Produkty płatne przed terminem dostawy (z góry) Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty.

Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie.

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy”.

Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktu, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 7 Dni roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Produktem. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 reklamacja produktu

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub kurierem/pocztą polską na adres: PASTELIER ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin z dopiskiem „REKLAMACJA”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z formularzem reklamacyjnym, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.pastelier.pl oraz paragon lub faktura.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

Sprzedawca w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapis ten ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823).

§ 8 odstąpienie od umowy

Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Zwracany pełnowartościowy produkt, bez śladów użytkowania, nadający się do jego ponownej sprzedaży, wraz z kompletem metek, odpowiednio zabezpieczony i zapakowany w oryginalne pudełko, w stanie nienaruszonym należy odesłać na adres sklepu: PASTELIER ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin z dopiskiem „ZWROT”. Do zwrotu należy dołączyć fakturę lub paragon, a także oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwracany Produkt. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta – przy płatności za pobraniem, natomiast przy płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – na konto za pośrednictwem, którego dokonano płatności.

Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest do pobrania na stronie www.pastelier.pl

§ 9 postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§ 10 przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Przetwarzanie danych osobowych pozwala na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 11 postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.pastelier.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

  • Brak produktów w koszyku

Wysyłaj mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).