[vc_row][vc_column][vc_column_text]POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Cel Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana do wszystkich osób, które odwiedzają stronę internetową www.pastelier.pl, utworzyły na niej konto, dokonują za pośrednictwem strony internetowej zakupów oraz korespondują z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego czy też korespondencji e-mail na podany na stronie internetowej adres. 

Podstawowe definicje

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Czerwonka PASTELIER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lubczykowa 3, 21-003 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670,
 2. bezpieczeństwo informacji – zachowanie integralności, poufności oraz dostępności danych osobowych,
 3. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby,
 4. przetwarzanie danych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 6. strona internetowa – www.pastelier.pl
 7. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową, dokonująca zakupów za pośrednictwem strony internetowej lub korespondująca z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego czy też korespondencji e-mail na podany na stronie internetowej adres. 

Administrator Danych Osobowych 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Czerwonka PASTELIER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail: info@pastelier.pl bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: PASTELIER ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być w szczególności przetwarzane w następujących celach:
 1. Zawierania umów sprzedaży pomiędzy ADO a Użytkownikami i realizacji zamówień na warunkach opisanych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. marketingu własnych produktów i usług, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie powiadomienia o dostępności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie, na podstawie dobrowolnie wyrażonej (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 22 ust. 2 lit. c RODO),
 4. kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do ADO korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail podany na stronie internetowej. W takich sytuacjach przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało z uwagi na prawnie uzasadniony interes ADO (6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielania odpowiedzi Użytkownikowi oraz utrzymywania kontaktu z Użytkownikami,
 5. dochodzenia i obrony praw i roszczeń ADO, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Ochrony Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 
 6. dobrowolnie wyrażona zgoda – np. osób przystępujących do konkursów organizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 7. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w szczególności na mocy przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Odbiorcy danych 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników Administratora Danych Osobowych. 
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców, jak:
 1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 2. kurierzy,
 3. operatorzy pocztowi,
 4. operatorzy płatności,
 5. operatorzy rozwiązania typu chat online,
 6. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
 7. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz ADO.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Zakres przetwarzania danych 

  1. ADO przetwarza dane osobowe, w szczególności takie jak:
   1. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym i/lub złożenia i realizacji zamówienia, wymagane jest podanie danych takich, jak: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego (przy dokonywaniu płatności online), numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu internetowego,
   2. w przypadku skorzystania z usługi Newslettera wymagane jest podanie adresu mailowego,
   3. w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy wymagane jest podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, adres e-mail. Osoba może także podać opcjonalnie: firmę, numer telefonu i inne dane podane dobrowolnie w treści wiadomości,
   4. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

Okres przechowywania danych

  1. Okres przetwarzania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane:
   1. w przypadku złożenia zamówienia dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, przechowujemy dane Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe,
   2. w przypadku korzystania z konta użytkownika utworzonego w sklepie internetowym, dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego, 
   3. w przypadku działań marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia, 
   4. w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu,
   5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 
  2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. RODO):
 1. osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 2. wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. cofnięcie zgodny nie pociąga za sobą dla osoby, której dane dotyczą, żadnych negatywnych konsekwencji, 
 4. ADO wdraża środki niezbędne do zapewnienia, że wycofanie zgody jest równie łatwe, jak jej wyrażenie. 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO):
 1. osoba, której dane dotyczą może wystąpić do ADO z zapytaniem czy przetwarza jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, wówczas osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat przetwarzania tych danych, m.in. o treści danych osobowych, celu przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych osobowych, okresie przechowywania, odbiorcach danych osobowych.
 2. każdy wnioskodawca, który wystąpi z wnioskiem o otrzymanie informacji, o których mowa w pkt. 2 lit. a), ma prawo otrzymać odpowiedź na piśmie bez zbędnej zwłoki, lecz w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia wniosku,
 3. każdy wnioskodawca ma prawo otrzymać kopię danych osobowych we wskazanym przez siebie formacie (w formie papierowej lub drogą elektroniczną). Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO pierwsza kopia danych osobowych udostępniana jest nieodpłatnie,
 4. realizacja prawa dostępu do danych osobowych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.
  1. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO):
 1. osoba, której dane dotyczą może wystąpić do ADO o sprostowanie swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,
 2. prawo to podlega ograniczeniom w zakresie danych osobowych, w odniesieniu do których tryb sprostowania, modyfikacji lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa.
  1. Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO):
 1. osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
 2. prawo do usunięcia danych osobowych podlega ograniczeniu w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, w szczególności w przypadkach kiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, z których wynika obowiązek przetwarzania danych osobowych – np. Kodeks Pracy, 
 3. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo żądać realizacji prawa usunięcia danych w zakresie, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie tej zgody, pod warunkiem wskazanym w pkt. 4 lit. a).
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
 1. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania tylko w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj. osoba kwestionuje prawidłowość danych, osoba sprzeciwia się usunięciu danych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO,
 2. ograniczenie przetwarzania danych ma na celu zabezpieczenie danych przed dalszą możliwością ich przetwarzania za wyjątkiem przechowywania,
 3. zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie jest bezwzględne, w szczególności ADO może przetwarzać dane, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, w celu ochrony praw i wolności innej osoby fizycznej lub prawnej lub jest to niezbędne w celu realizacji ważnego interesu publicznego.
  1. Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):
 1. każdy odbiorca danych osobowych jest informowany o dokonaniu sprostowania lub usunięciu, czy też ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
 2. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać informacji o odbiorcach.
  1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
 1. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą może skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
 2. w ramach realizacji tego prawa osoba, której dane dotyczą może otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. .txt, .pdf, .odt, .doc, .rtf, .jpeg, .xls) dane osobowe, które ta osoba dostarczyła,
 3. osoba, której dane dotyczą ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO oraz ma prawo żądać, aby ADO bezpośrednio przekazał te dane wskazanemu przez wnioskodawcę administratorowi, jeżeli to technicznie możliwe,
 4. realizacja prawa do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
 5. prawo do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na mocy innej podstawy prawnej niż art. 6 ust. 1 lit. a) i b) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
 1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, dotyczącą jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). Prawo do sprzeciwu nie znajduje zastosowania wobec przetwarzania, które odbywa się na mocy innej podstawy prawnej,
 2. ADO nie ma prawa przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń,
 3. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. 

Informacja o wymogu podania danych

    1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności sklepu internetowego, na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji konta, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy dostępnych na stronie internetowej. 
    2. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w sklepie internetowym.

Profilowanie 

    1. W stosunku do użytkowników mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
    2. Administrator Danych Osobowych na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, dla przykładu poprzez analizę tego jak często odwiedza on sklep internetowy oraz czy i jakie produkty w nim kupuje. 

Zabezpieczenie danych osobowych 

     1. Administrator Danych Osobowych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
     2. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.
     3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
     4. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
     5. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
     6. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
     7. ADO okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
     8. W celu ochrony danych ADO regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
     9. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez ADO do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: linuxpl.com
  2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
  3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
  4. Firma hostingowa:
 1. stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
 2. stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
 3. stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
 4. stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
 5. stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 6. stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
 7. powołała Inspektora Ochrony Danych.
  1. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
 1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 2. czas nadejścia zapytania,
 3. czas wysłania odpowiedzi,
 4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. informacje o przeglądarce użytkownika,
 8. informacje o adresie IP,
 9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
 10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

Informacje w formularzach 

 1. Sklep internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”,
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 6. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge,
  2. Internet Explorer,
  3. Chrome,
  4. Safari,
  5. Firefox,
  6. Opera,

Urządzenia mobilne:

  1. Android,
  2. Safari (iOS),
  3. Windows Phone.

Zmiany Polityki Prywatności

      1. Polityka Prywatności może ulec zmianie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą.
      2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@pastelier.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 • Brak produktów w koszyku