REGULAMIN PROMOCJI „URODZINY PASTELIER”

REGULAMIN PROMOCJI

„URODZINY PASTELIER”

§ 1 postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „URODZINY PASTELIER” jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Czerwonka PASTELIER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem www.pastelier.pl i trwa od 7 lipca 2021 r. godz. 20:00 do 21 lipca 2021 r., godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów (dalej „okres obowiązywania”).
 3. Udział w promocji jest nieodpłatny i dobrowolny (tzn. zakup produktów w ramach promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
 4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących promocji mają charakter jedynie informacyjny.

§ 2 warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem promocji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z promocji wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem www.pastelier.pl
 3. Przy zakupie dowolnych produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej www.pastelier.pl, Organizator udzieli Uczestnikowi:
 1. 5% rabatu na całe zamówienie za kwotę minimalną 400 zł objęte jednym zamówieniem,
 2. 10% rabatu na całe zamówienie za kwotę minimalną 500 zł objęte jednym zamówieniem,
 3. 15% rabatu na całe zamówienie za kwotę minimalną 600 zł objęte jednym zamówieniem,
 1. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na inne świadczenia, w szczególności na świadczenia pieniężne. W przypadku jego wygaśnięcia posiadaczowi nie przysługuje zwrot.
 2. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji w sklepie internetowym, które Uczestnik promocji ponosi w pełnej wysokości.
 3. Uczestnik jest uprawniony brać udział w promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.

§ 3 zwrot towaru

 1. Uczestnik promocji ma możliwość zwrotu towaru nabytego za pośrednictwem www.pastelier.pl, na zasadach opisanych w regulaminie sklepu internetowego, dostępnym na www.pastelier.pl
 2. Jeżeli w przypadku zwrotu części towarów nabytych w ramach niniejszej promocji kwota pozostałego zamówienia:
 1. nie będzie spełniała warunków promocji, Organizator zwróci wyłącznie cenę zapłaconą za ten towar po odjęciu wartości całości rabatu zrealizowanego podczas zakupów,
 2. obejmie niższy rabat, Organizator zwróci wyłącznie cenę zapłaconą za ten towar po ponownym przeliczeniu wartości udzielonego rabatu oraz odjęciu wartości części rabatu zrealizowanego podczas zakupów.

§ 4 reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu promocji z niniejszym regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy, dokładny adres zamieszkania składającego reklamację oraz dokładnie sprecyzowaną treść reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5 postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2021 r.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej www.pastelier.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.pastelier.pl.
 • Brak produktów w koszyku