REGULAMIN PROMOCJI “BIAŁY GRUDZIEŃ”

§ 1 postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Pastelowy grudzień” jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PASTELIER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 1 grudnia 2023 r. godz. 20:00 do 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59 (dalej „okres obowiązywania”). 
 3. Udział w Promocji jest nieodpłatny i dobrowolny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
 4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

§ 2 warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy klient. 
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem www.pastelier.pl 
 3. Przy zakupie minimum 1 (jednego), dowolnego produktu z oferty dostępnej na stronie internetowej www.pastelier.pl, Organizator:
  1. udzieli Uczestnikowi 10% rabatu na całe zamówienie objęte jednym dokumentem sprzedaży oraz.
 4. Przy zakupie minimum 2 (dwóch) różnych, dowolnych pozycji produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej www.pastelier.pl, Organizator:
  1. udzieli Uczestnikowi 15% rabatu na całe zamówienie objęte jednym dokumentem sprzedaży oraz
  2. udostępni Uczestnikowi jednorazowy kupon rabatowy uprawniający do rabatu w wysokości 10% do wykorzystania na następne zakupy w terminie od 01.01.2024 r. do 30.05.2024 r. w sklepie internetowym PASTELIER. 
 5. Przy zakupie minimum 3 (trzech) różnych, dowolnych pozycji produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej www.pastelier.pl, Organizator:
  1. udzieli Uczestnikowi 20% rabatu na całe zamówienie objęte jednym dokumentem sprzedaży oraz
  2. udostępni Uczestnikowi jednorazowy kupon rabatowy uprawniający do rabatu w wysokości 10% do wykorzystania na następne zakupy w terminie od 01.01.2024 r. do 30.05.2024 r. w sklepie internetowym PASTELIER. 
 1. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na inne świadczenia, w szczególności na świadczenia pieniężne. W przypadku jego wygaśnięcia posiadaczowi nie przysługuje zwrot. 
 2. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w sklepie internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 3. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków.

§ 3 zwrot towaru

 1. Uczestnik Promocji ma możliwość zwrotu towaru nabytego za pośrednictwem www.pastelier.pl, na zasadach opisanych w Regulaminie sklepu internetowego, dostępnym na www.pastelier.pl
 2. Jeżeli w przypadku zwrotu towaru nabytego w ramach niniejszej promocji Uczestnik pozostał nabywcą mniej niż 2 pozycji produktów PASTELIER, Organizator:
  1. zwraca wyłącznie cenę zapłaconą za ten towar po odjęciu wartości całości rabatu zrealizowanego podczas zakupów, 
  2. unieważnia udostępniony Uczestnikowi jednorazowy kupon rabatowy. 

§ 4 reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania składającego reklamację oraz dokładnie sprecyzowaną treść reklamacji. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 5 postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2023 r. 
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji na stronie internetowej www.pastelier.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania Promocji lub zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie www.pastelier.pl
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Brak produktów w koszyku