Regulamin KONKURSU PASTELIER Z OKAZJI DNIA KOBIET – wygraj torebkę DUSZA CZARNA Z ZAMKIEM

Regulamin konkursu na Instagramie „KONKURS PASTELIER Z OKAZJI DNIA KOBIET”

I Organizacja konkursu

 1. ,,Organizatorem” konkursu na profilach @styloly i @pastelier.pl jest firma Piotr Czerwonka PASTELIER, ul. Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP: 9462582828 a zasady konkursu opisane są na oficjalnych profilach: https:// www.instagram.com/styloly i https://www.instagram.com/pastelier.pl/
 2. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne zakceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisuinternetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
 4. Konkurs trwa od 5 marca 2020 od godziny 20:00 do 8 marca 2020 do godziny 24:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2020 roku o godzinie 20:00 na oficjalnym profilu: https://www.instagram.com/pastelier.pl/
 5. Konkurs nie jest zorganizowany w celach zarobkowych.

III Uczestnictwo i zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram spełniającego warunki serwisu.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi pod postem konkursowym zamieszczonym na serwisie Instagram na oficjalnym profilu @pastelier.pl
 5. Celem Konkursu jest promocja marki Pastelier.pl
 6. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.
 7. Zasady konkursu.

10.

 1. Konkurs przeprowadzony jest na profilu: https://www.instagram.com/pastelier.pl/Zadaniem uczestników jest:
 2. a) Obserwować profil @pastelier.pl
 3. b) Polubić post konkursowy na profilu @pastelier.pl
 4. c) W komentarzu pod zdjęciem konkursowym na profilu @pastelier.plodpowiedzieć na pytanie: „Jaki jest najbardziej kobiecy element w Twojej torebce?”
 5. Ze wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze pięć najbardziej kreatywnych odpowiedzi.
 6. Jeden użytkownik może zgłosić jeden komentarz konkursowy. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, zakładających fikcyjne profile w Serwisie Instagram i wykorzystujących je celem wygrania Konkursu.
 7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

IV Nagrody

 1. Konkurs przewiduje 5 Zwycięzców.
 2. Nagrodą w konkursie jest torebka model DUSZA CZARNA Z ZAMKIEM (3) od Pastelier.pl oraz model DAMA SZAMPAŃSKIE ZŁOTO (2)
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: https://www.instagram.com/ pastelier.pl/
 5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, każdy uczestnik wyłoniony na profilu Pastelier.pl zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @pastelier.pl na Instagram lub e-mail na adres info@pastelier.pl w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Piotr Czerwonka PASTELIER dostarczą zwycięzcą instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
 8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
 10. – odmówi pisemnie przyjęcia nagrody
 11. – w terminie 14 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
 12. – zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

V Dane osobowe

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z

wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. – prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
 3. – marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

1. VI Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres info@pastelier.pl
 2. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

1. VII Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 • Brak produktów w koszyku