REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

Regulamin konkursu na Instagramie

I. Organizacja konkursu

 1. ,,Organizatorem” konkursu na profilu @pastelier.pl jest firma Piotr Czerwonka PASTELIER, ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP: 9462582828, a zasady konkursu opisane są na oficjalnych profilu: https://www.instagram.com/pastelier.pl/
 2. Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
 4. Konkurs trwa od 23 maja 2024 od godziny 20:00 do 25 maja 2024 do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 maja 2024 roku o godzinie 20:00 na oficjalnym profilu: https://www.instagram.com/ pastelier.pl/
 5. Konkurs nie jest zorganizowany w celach zarobkowych.

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąćudział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram spełniającego warunki serwisu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Instagram pastelier.pl (profil musi być publiczny) w dniach 23-25.05.2022.
 7. Celem Konkursu jest promocja marki Pastelier.pl
 8. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram na profilu: https://www.instagram.com/pastelier.pl/
 9. Zadaniem uczestników jest:
  1. obserwować profil @pastelier.pl
  2. polubić post konkursowy na profilu @pastelier.pl
  3. opublikować komentarz pod postem konkursowym (profil musi być publiczny) w dniach 23-25.05.2024.
 10. Ze wszystkich komentarzy, których autorzy spełnili warunki opisane powyżej, Komisja konkursowa wybierze 1 najbardziej kreatywny komentarz.
 11. Jeden Uczestnik może opublikować jeden komentarz konkursowy.
 12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie

do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

IV. Nagrody

 1. Konkurs przewiduje 1 Zwycięzcę.
 2. Nagrodą w konkursie jest: Voucher zakupowy do sklepuwww.pastelier.pl na kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych)
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 maja 2024 roku na profilu: https://www.instagram.com/pastelier.pl/
 5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, każdy uczestnik wyłoniony na profilu @pastelier.pl zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @pastelier.pl na Instagram lub e-mail na adres info@pastelier.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Piotr Czerwonka PASTELIER dostarczy zwycięzcom instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z powodu podania błędnego adresu przez poszczególnych zdobywców Nagród lub zdarzeń siły wyższej.
 9. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 10. Organizator zastrzega, iż darmowa wysyłka nagrody obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Koszty wysyłki nagrody poza granice Polski ustalane są według aktualnego cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej. Zwycięzca,

który chce aby przesłać nagrodę na adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien złożyć oświadczenie o akceptacji kosztów przesyłki, a następnie pokryć je „z góry”, ustalając szczegóły z Organizatorem Konkursu za pośrednictwem wiadomości mailowej.

12. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

 1. odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
 2. w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
 3. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 1. Dane osobowe
 2. Administratorem Danych Osobowych Konkursu jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PASTELIER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lubczykowa 3, 21-003 Elizówka, NIP 9462582828, REGON 061462670.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
  2. marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres info@pastelier.pl
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook oraz Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 • Brak produktów w koszyku