Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej zwane „RODO”). 

Klauzula dla Kontrahentów, reprezentantów Kontrahentów lub osób współpracujących z kontrahentem

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i jej wykonania,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 3. windykacji należności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest utrzymanie płynności finansowej,
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów ADO i dbania o dobre imię,
 5. ocena potencjału kontrahenta oraz podejmowania innych pozostałych działań niezbędnych do wykonania w celu oceny wiarygodności kontrahenta przed podpisaniem umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie i ochrona interesów ADO,
 6. wystawianie referencji kontrahentom na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o dobre relacje z kontrahentami,
 7. rozpatrywanie reklamacji, wniesionych skarg, wniosków oraz innych uwag dotyczących współpracy w związku z wykonywaną umową na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług oraz wywiązywanie się z postanowień umowy,
 8. rejestracji korespondencji związanej z umową i udzielania odpowiedzi oraz nadania korespondencji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wywiązywanie się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla kontrahentów oraz dbanie o jakość współpracy z kontrahentami.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, rozpatrywania reklamacji lub pozostałych wniosków kontrahenta, rejestracji korespondencji związanej z umową o współpracy – do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego, jaki został zawarty w umowie o współpracy, maksymalnie 6 lat od ich zakończenia, 
 2. dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 
 3. dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 4. dane osobowe przetwarzane w celu oceny potencjału kontrahenta, prowadzenia ewidencji kontrahentów oraz prowadzenia kontroli kontrahentów – 6 lat od zakończenia kontaktów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 5. dane osobowe przetwarzane w celu windykacji należności- do momentu pełnego rozliczenia lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. 


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty z następujących kategorii:

 1. współpracujący z ADO adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
 2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
 3. biura informacji gospodarczej,
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie ADO,
 5. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie ADO,
 6. banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy,
 7. podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz ADO,
 8. podmioty świadczące usługi audytorskie i kontrolne oraz windykacyjne świadczące usługi na rzecz ADO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula dla osób korzystających z formularza kontaktowego

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

   1. kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do ADO korzystając z formularza kontaktowego. W takich sytuacjach przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało z uwagi na prawnie uzasadniony interes ADO (podstawa prawna – 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielania odpowiedzi Użytkownikowi oraz utrzymywania kontaktu z Użytkownikami,
   2. dochodzenia i obrony praw i roszczeń ADO, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Ochrony Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

   1. w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu. 
   2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług na zlecenie Administratora Ochrony Danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula dla osób korespondujących

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zarejestrowania korespondencji wychodzącej i przychodzącej, udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla kontrahentów, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi,
 2. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zarejestrowania korespondencji wychodzącej
  i przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję – do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji lub przez okres określony w umowie o współpracy (w przypadku korespondencji dotyczącej umowy),
 2. dane osobowe przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. współpracujący z ADO adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi;
 2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 3. biura informacji gospodarczej;
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej), płatnicze, kadrowe, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie ADO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna NEWSLETTER

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. świadczenia przez ADO usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera przez ADO – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera lub prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie ADO,
 2. Podmioty wspierające ADO. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula dla osób, których dane są przetwarzane w procesie rekrutacyjnym

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ADO) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, 
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody)
  w zakresie przekazania pozostałych danych w ofercie przez kandydata do pracy, 
 1. art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO, 
 2. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), 
 3. Obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dbanie o wizerunek i dobre imię. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w zakresie danych osobowych zarejestrowanych podczas procesu rekrutacyjnego do momentu zakończenia rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.
 2. w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO, do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego,
 3. w zakresie przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie ADO usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.
 4. W zakresie obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji bądź do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie ADO,
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie ADO,
 3. Podmioty wspierające ADO w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie ADO, listownie lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula rekrutacyjna dla osób składających niezamówioną ofertę pracy

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub wyraźnie wyrażonej zgody (w przypadku przekazania przez kandydata danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych)- art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie ADO usunie Państwa dane, nawet mimo braku wycofania zgody.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej), pocztowe oraz podmioty wspierające ADO w rekrutacji (agencje rekrutacyjne) i działające na zlecenie ADO. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie ADO, listownie lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ADO, stąd brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. 

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna dla Pracowników

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Informujemy, że dane osobowe pracowników przetwarzane są w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez ADO obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy, na podstawie 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 2. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes ADO.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym ADO je ujawnia do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.  

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przechowywane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych. 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. 

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Czerwonka prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod nazwą PASTELIER, z siedzibą przy ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin, NIP 9462582828, REGON 061462670, (dalej jako „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy drogą elektroniczną – adres e-mail  [email protected] bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Pastelier, ul. Czesława Strzeszewskiego 13/14, 20-153 Lublin. 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 2. obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
 3. badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki).

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług IT zajmujących się obsługą i hostingiem strony internetowej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie ADO, listownie lub elektronicznie. 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do pełnego korzystania ze strony internetowej. 

PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • Brak produktów w koszyku